Daily Menu

Menu 06/2020

Menu 06/2020

Thực đơn tháng 06/2022

Read more

Thực đơn tháng 5/2022

Thực đơn tháng 5/2022

Thực đơn tháng 5/2022

Read more

thực đơn tuần 2.2.2022

thực đơn tuần 2.2.2022

thực đơn tuần 2.2.2022

Read more

Daily Menu - Week 1/ May 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 1/ May 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 1/ May 2021 (For 2-6 children)

Read more

Daily Menu - Week 4/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 4/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 4/ April 2021 (For 2-6 children)

Read more

Daily Menu - Week 3/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 3/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 3/ April 2021 (For 2-6 children)

Read more

Daily Menu - Week 2/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 2/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 2/ April 2021 (For 2-6 children)

Read more

Daily Menu - Week 1/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 1/ April 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 1/ April 2021 (For 2-6 children)

Read more

Daily Menu - Week 5/ March 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 5/ March 2021 (For 2-6 children)

Daily Menu - Week 5/ March 2021 (For 2-6 children)

Read more

(028) 5413.1366 ĐT: (Ext): 102